چالش معماران با فرآیند آموزش دانشگاهی 03 آذر 1399
/ سیستم آموزشی که راه خود را می‌رود:

چالش معماران با فرآیند آموزش دانشگاهی

استادان و دانشجویان معماری جملگی به روند پذیرش، تربیت و فارغ‌التحصیلی در این رشته انتقاد دارند اما با این وجود سیستم آموزشی در دانشگاه‌های معماری به روند ناکارآمد خود ادامه می‌دهد.