مهندسی تخریب چیست و چه مراحلی دارد؟ 11 اسفند 1399
آشنایی با اصول مهندسی:

مهندسی تخریب چیست و چه مراحلی دارد؟

مهندسی تخریب چیست؟ دانشی است که در آن برنامه ریزی و نظارت های لازم برای خراب کردن سازه ها و اطمینان از حفظ ایمنی طی روند تخریب آموزش داده می شود.