نحوه محاسبه عوارض ساختمانی جدید چگونه است؟ 12 تیر 1400
مدیرکل صدور پروانه شهرداری تهران:

نحوه محاسبه عوارض ساختمانی جدید چگونه است؟

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران جزئیات عوارض ساختمانی مبتنی بر ارزش مکانی املاک و نحوه محاسبه این عوارض را تشریح کرد.