فیلم آموزشی وبینار تخصصی نکات مالیاتی 30 خرداد 1400
نظام مهندسی تهران:

فیلم آموزشی وبینار تخصصی نکات مالیاتی

فیلم آموزشی وبینار تخصصی نکات مالیاتی، نحوه تکمیل فرم تبصره ۱۰۰ و اظهارنامه عملکرد ۱۳۹۹ در دسترس اعضاء نظام مهندسی ساختمان قرار گرفت.