برگ اعلام شروع عملیات ساختمانی؛ مرحله‌ای مهم در نظارت ساختمان
برگ اعلام شروع عملیات ساختمانی؛ مرحله‌ای مهم در نظارت ساختمان
برگ اعلام شروع عملیات ساختمانی یکی از مراحل مهم در نظارت ساختمان است که در صورت سهل‌انگاری و عدم انجام کنترل های لازم، می‌تواند تبعات ناخوشایندی برای مهندسان ناظر در پی داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، برگ اعلام شروع عملیات ساختمانی که توسط شهرداری تهیه و به مالک تحویل داده می شود دارای محل امضا مجری و ناظر و مالک است.

امضای فرم شروع بکار به معنی اطلاع و اجازه ناظر نسبت به شروع عملیات ساختمانی است. در اغلب پروژه ها بلافاصله پس از صدور پروانۀ ساختمانی مالک برای اخذ مجوز شروع بکار (مهر و امضای فرم شروع عملیات ساختمانی) به مهندس ناظر مراجعه می کند. برگه اعلام شروع عملیات ساختمانی که توسط شهرداری تهیه و هنگام صدور پروانه ساختمانی به مالک تحویل داده می شود دارای محل امضا مجری و ناظر و مالک است که یکی از مراحل مهم در نظارت ساختمان است که در صورت غفلت، سهل‌انگاری و عدم انجام کنترل های لازم، می‌تواند تبعات ناخوشایندی برای مهندسان ناظر در پی داشته باشد.

لذا ناظر باید بعد از اطمینان از حصول تمام شرایط جهت شروع هر گونه عملیات ساختمانی (حتی تخریب) امضا نموده و شخصا به دفتر خدمات شهرداری همراه مالک تحویل دهد.

مواردی که در برگ اعلام شروع عملیات ساختمانی ثبت می‌شود

در این زمان مهندس ناظر می تواند امضای شروع بکار را منوط به رعایت موارد خاصی نماید. مواردی که اکثر مهندسان ناظرِ خبره قبل از امضای شروع بکار از مالک طلب می نمایند به ترتیب ذیل است؛

۱ – یک سری نسخۀ اصل از نقشه های تأیید شده
۲ – بیمه نامۀ مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان و اشخاص ثالث
۳ – قرارداد و برگه تعهد مجری ذیصلاح
۴ – دریافت کد رهگیری حمل پسماند و نخاله های ساختمانی

از موارد فوق مورد اول مهمترین مورد است و قبل از دریافت آن، امضای شروع بکار، خطای بزرگی ست. در هنگام دریافت مدارکِ صدور پروانه، شهرداری، چهار نسخه نقشه با مهر و امضای اصل از مالک دریافت می کند، که پس از صدور پروانه یک نسخه از نقشه ها در بایگانی شهرداری می ماند و سه نسخه با مهر تأیید شهرداری، به مالک برگردانده می شود. از این سه نسخه یک نسخه متعلق به مهندس ناظر است. ناظر قبل از امضای شروع بکار آن یک نسخه سری کامل از نقشه های ساختمان که مهر و امضای مهندسان طراح و شهرداری را دارد از مالک دریافت می کند. دریافت نسخۀ اصل نقشه ها بسیار مهم است چرا که تمام کنترلهای مهندس ناظر بر اساس همین نقشه ها صورت خواهد گرفت.

برگ اعلام شروع عملیات ساختمانی: بیمۀ مسئولیت کارفرما

بیمۀ مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان و اشخاص ثالث نیز موضوع مهمی ست که قبل از شروع بکار باید اهمیت آن برای مالک تشریح و مالک ملزم به تهیۀ آن شود. با توجه به اهمیت بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در آینده یک جلسۀ کامل به توضیح آن اختصاص خواهد یافت. در موارد خاص و انگشت شماری که مالک از خرید بیمۀ مسئولیت کارفرما امنتاع می کند نباید فقط به خاطر این موضوع، شروع به کار را معطل نگاه داشت. چرا که در صورت شکایت مالک در شورای انتظامی و یا محاکم قضائی ناظر محکوم خواهد شد.

در این مواردِ استثناء مهندس ناظر پس از طی روال مربوطه شروع بکار را امضاء می کند و پس از آن با ثبت گزارش نقص در رعایت اصول ایمنی، کار را متوقف و مالک را ملزم به تهیۀ بیمه مسئولیت کارفرما می کند. در این زمینه نیز در آینده توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.

مجری ذیصلاح مورد دیگری ست که قبل از امضای شروع بکار باید از مالک مطالبه شود. اساساً برگۀ شروع بکار ابتدا باید به مهر و امضای مهندس مجری برسد و سپس مهندس ناظر آن را مهر و امضاء نماید.

بخوانید:  انتخابات نظام مهندسی سال 1400 چه زمانی برگزار می‌شود؟

برگ اعلام شروع عملیات ساختمانی: مدراکی که در مورد مجری باید مطالبه شود

۱ – قرارداد مجری و مالک که در سازمان نظام مهندسی ثبت شده باشد با مهر تأیید نظام مهندسی.
۲ – برگۀ تعهد مجری که در دفتر اسناد رسمی توسط مالک و مجری گواهی امضاء شده باشد.
۳ – کپی پروانه اشتغال مهر و امضاء شده مجری

با توجه به نامه ریاست محترم نظام مهندسی استان تهران مهندسان ناظر می بایست امضای شروع بکار را منوط به معرفی مجری کنند. اما پیش از ابلاغ این نامه در موارد امتناع مالک مانند مورد قبل عمل می شد. یعنی شروع بکار پس از طی ترتیباتی امضاء می شد و سپس در گزارشی با عنوان عدم رعایت موارد ایمنی از ادامۀ کار جلوگیری می شد.

در مواردی ممکن است بیمه نامۀ مسئولیت کارفرما به نام مجری صادر شود. این موضوع نه تنها ایرادی ندارد بلکه اصولی تر این خواهد بود که بیمه نامۀ مسئولیت مدنی کارفرما به نام وی صادر شود چرا که مهندس مجری پس از امضای قرارداد کلیه مسئولیتهای پروژه را برعهده خواهد داشت.

دریافت کدرهگیری قرارداد حمل نخاله و پسماند ساختمانی، موردی ست که توسط شهرداری تهران برای ثبت شروع عملیات ساختمانی الزامی اعلام شده است. این مورد نیز بهتر است توسط مهندس ناظر به مالک گوشزد شود تا در هنگام مراجعه برای امضای مجوز شروع عملیات، کار به تعویق نیفتد.

چهار مورد فوق الذکر در تماس مالک برای اخذ مجوز شروع بکار از وی خواسته می شود. پس از تهیۀ موارد فوق و تماس مجدد مالک قراری با وی در محل ملک مورد نظارت گذاشته خواهد شد تا پس از بازدید و بررسی های مربوطه شروع بکار امضاء شود. در گام بعدی موارد مهمِ بیمۀ مسئولیت کارفرما و پس از آن ادامۀ گامهای نظارت اصولی تشریح خواهد شد.

برگ اعلام شروع عملیات ساختمانی
برگ اعلام شروع عملیات ساختمانی