لزوم رعایت اصل عدالت‌ محوری در توسعه مشهد 22 اسفند 1401
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تاکید کرد

لزوم رعایت اصل عدالت‌ محوری در توسعه مشهد

مدیریت شهری در این دوره باورمند به عدالت‌محوری بوده و با تکیه بر این رویکرد، باید عقب‌ماندگی‌های حاشیه شهر مرتفع شود.